Дисциплината „Географски анализи и визуализация в ГИС“, предназначена за изучаване от студентите специалност „Дистанционни методи за мониторинг и моделиране в околната среда“, ОКС магистър в Лесотехнически университет, разглежда възможностите за използване на ГИС и свързани с тях технологии при решаването на задачи и проблеми отнасящи се до планирането и устройството на територии, устойчивото развитие и интегрирано управление на териториалните системи, интеграцията на проблемите на околната среда в регионалното планиране и устройството на територии. Основните цели заложени в настоящата учебна програма са: повишаване квалификацията на студентите свързана с придобиването на основни теоретични знания и практически умения за работа с географски информационни системи, което да осигури възможност за доразвиване на тези им умения на базата на системата за учене през целия живот; подготовка на специалисти в областта на ГИС технологиите, посредством придобиване на професионални умения и компетентности, чрез достъп до съвременни ИКТ; изучаване на съществуващите добри практики и апробиране на натрупания опит от решаване на научни и научно-приложни проблеми в областта на „Географските информационни системи“ посредством подходяща визуализация.

Дисциплината „Пространствени бази данни и виртуално моделиране на екосистемите“, предназначена за изучаване от студентите специалност „Дистанционни методи за мониторинг и моделиране в околната среда ”, от ОКС магистър в Лесотехнически университет, разглежда възможностите за фотореалистично моделиране на урбанизирани територии и терени от околната среда, тяхната визуализация, рендиране и анимация. Курсът надгражда познанията на студентите свързани ГИС технологиите, като предоставя възможност, чрез усвояване на заложеното съдържание за тяхното интегриране в процеса на виртуалното моделиране на екосистемите. Целта на курса е студентите да придобият практически опит в работата с усъвършенстван софтуер за създаване и 3D моделиране на интерактивна и реалистична среда имаща отношение към моделирането на екосистеми и територии. Тези знания ще могат да бъдат използвани при решаването на редица задачи от областта на Екологията и опазването на околната среда, чрез използването на усъвършенстваните ГИС инструменти на изучаваните приложения за създаване на езера, потоци, пътища и екосистеми, градска среда и необходимото им професионално визуализиране.

Дисциплината дава необходимите основни научни познания и практически умения по въпросите, свързани с методите и практиките при управление на минните отпадъци, като има за цел: да стимулира придобиването на нови знания и ученето през целия живот, включително овладяване на нови дистанционни методи за охарактеризиране на въздействието на минните отпадъци върху околната среда; да подобри качеството на обучението, като се демонстрират изискванията на бизнеса и администрацията като потребители на кадри; да запознае студентите с техническите възможности, включително дистанционни, за предоставяне, събиране и обработка на информацията, свързана с управление на минните отпадъци на различни нива, с оглед тяхното по-бързо адаптиране при стартиране на професионалната им кариера.


Дисциплината „Безпилотни летателни системи“, предназначена за изучаване от студентите специалност „Дистанционни методи за мониторинг и моделиране в околната среда“, от ОКС магистър в Лесотехнически университет, разглежда основните аспекти свързани с експлоатацията и приложението на дронове в областта на екологичният мониторинг. Сред основните цели са: усвояването на теоретични познания свързани с устройството и начина на функциониране на безпилотните летателни станции; специфични особености свързани с тяхната поддръжка; начините за събиране на данни чрез тяхната употреба; различните приложения използвани за трансфер на добиваните данни; възможностите за последваща обработка и използване на данните, както и задълбочено разбиране на нормативните и законови изисквания касаеща тяхната употреба. Целта е тези знания да бъдат използвани, като основа за практическата подготовка на студентите при боравенето в реална среда с този тип летателни апарати.