Дисциплината дава необходимите основни научни познания и практически умения по въпросите, свързани с методите и практиките при управление на минните отпадъци, като има за цел: да стимулира придобиването на нови знания и ученето през целия живот, включително овладяване на нови дистанционни методи за охарактеризиране на въздействието на минните отпадъци върху околната среда; да подобри качеството на обучението, като се демонстрират изискванията на бизнеса и администрацията като потребители на кадри; да запознае студентите с техническите възможности, включително дистанционни, за предоставяне, събиране и обработка на информацията, свързана с управление на минните отпадъци на различни нива, с оглед тяхното по-бързо адаптиране при стартиране на професионалната им кариера.