Основната цел на курса по дисциплината е да се получат знания относно различните видове дървени конструкционни материали и техния строеж, умения за проектирането им и приложението им, знания за технологията и машините за производство с приложение на съвременни дигитални технологии.

В лекционния курс са включени въпроси относно приложението на дървените конструкционни материали в строителството на дървени сгради и съоръжения, вътрешното обзавеждане и приложението им за строителни елементи в интериора. Застъпени са теми относно видовете ДКМ и изискванията към строежа и конструкцията им в зависимост от приложението им - конструкционно, декоративно, с обща употреба. Разглеждат се изискванията към изходната дървесна суровина и лепила за слепване. Внимание е отделено на стандартите за проектиране и изчисляване на конструкционни материали. Разглеждат се различни технологични схеми и машини за получаване на ДКМ с различно предназначение, размери и употреба.

В курса от упражнения студентите получават практически умения относно измерване и установяване на недопустими недостатъци на дървесината, определяне на параметрите на лепилната композиция, изчисляване и получаване на конструкции с различен строеж, получаване на различни видове ДКМ в лабораторни условия, установяване на физичните и якостните показатели на инженерната дървесина.Цел и задачи на курса:

Дисциплината е основна част от учебно-методическата програма за подготовка на инженери за фирмите от мебелната промишленост, отговарящи на технологичните нововъведения, обединени от понятието „Индустрия 4.0“.

Чрез този курс студентите ще получат основни теоретични и практически знания и базисни личностни умения в областта на използването на CNC машините, инструментите и технологиите. Обучаващите се ще могат правилно да избират подходящи режещи инструменти и режими на рязане, ще познават конструктивните особености и функционалните механизми на CNC машините, теоретичните основи и практическите методи за програмиране.

Целта на лабораторните упражнения е студентите да затвърдят теоретическите знания получени по време на лекциите, да придобият навици за решаване на практически въпроси в областта на CNC инструментите, принципите на обработване чрез рязане да изградят практически навици за правилна експлоатация, програмиране и работа с CNC машини, като фрезово пробивен център „Rover A 3.30“, CO2 лазерна машина - K40, 3D координатна фреза (CNC Router) и др.

Необходими условия:

Лекционна зала с мултимедия и интернет, учебно-производствена база на Лесотехническия университет с достъп до CNC машини. Лабораторните упражнения се провеждат в лаборатория, оборудвана с режещи инструменти, CNC рутер (3D координатна фреза), CNC лазерна машина, микроскопи, измервателни прибори и апаратура, мултимедия, информационни табла и достъп до интернет.

Съдържание на курса:

Дисциплината е структурирана в три раздела – „CNC инструменти, приложения, подготовка и поддържане“ „CNC машини в мебелната промишленост“, „Програмно осигуряване и методи за практическа работа с CNC машини“. В първия раздел се дават основни сведения за CNC инструментите, материалите от които са изработени, конструктивните им особености и приложения, тяхната подготовка, поддържане, заточване, начин на монтаж и съхранение. Във втория раздел са представени основните предимства на CNC машините, технически характеристики, видове конструкции и основни възли. Разглеждат се методи за закрепване на обработваните материали, конфигурацията на CNC инструментите и агрегатите. Във третия раздел са представени видовете автоматизирани системи (CAD/CAM/CAE/PDM). Изучават се основите на цифрово програмното управление (ЦПУ), методите за програмиране, практическото изучаване на устройството, функционалните възможности и принципа на работа на CNC фрезово-пробивен център Rover A 3.30, CNC CO2 лазерна машина, 3D координатна фреза (CNC Router) и др., както и тяхното програмно осигуряване.

Съгласно учебната програма обучението обхваща лекционна част от 15 часа и упражнения от 45 учебни часа. В дисциплината се разглеждат основите на симулационното моделиране - видовете числени методи за инженерни анализи и тяхното приложение. По-конкретно се разглежда принципната постановка на метода на крайните елементи (МКЕ) за инженерни анализи на обекти от мебелната индустрия - анализи на механизми и предавки на дървообработващи машини и конструкции  на мебелни продукти и техните елементи при най-често срещаните експлоатационни натоварвания, основни етапи и структура на компютърните програми при реализиране на МКЕ, видове инженерни анализи по МКЕ, етапи на провеждане на анализите, работа със сценарии и интерпретиране на получените от компютърната симулация с CAD/CAE софтуер резултати.  

При изучаване на курса са необходими познания по фундаменталните дисциплини, като: Геометрия, Стереометрия, Висша математика, Техническо документиране и взаимозаменяемост, Основи на CAD проектирането, Металознание, Дървесинознание, Теоретична механика, Съпротивление на материалите, Конструиране на мебели, Машинознание и др.

Основните модули на дисциплината „CAD/CAM технологични системи в мебелната индустрия“ са: „Основни принципи и методи, използвани в системите за автоматизирано проектиране“; „Автоматизация на конструктивното проектиране“; „Автоматизация на технологичното проектиране и управление на производството“. В курса по учената дисциплина е предвидено да се ползва ефективно управление на производствени операции,  чрез ползване на цифрови машини и методи. С помощта на професионално интегрирани софтуерни CAD/CAM системи може да се програмират всички CNC машинни за производство на мебели, да се управляват роботизирани клетки и да се измерва качеството. За целта се предвижда ползването на специализираната софтуерна система imos CAD|CAM/wood CAD|CAM.

Посредством практически задачи студентите ще създават обектно ориентираното планиране и ще генерират геометричните данни на детайлите, които ще изпращат до CNC-обработващи центрове, пакетно-разкройващи циркуляри или системи за монтаж. Чрез библиотеки от специализирани CAD/CAM системи ще се използват стандартни материали и обков за разработване на виртуални поръчки на мебелни изделия. По тази начин ще се изчисляват и създават спецификации за споменатите типове конструкции. В последствие ще се задават процеси и технологични параметри. Студентите ще ползват софтуерни CAD/CAM системи за оптимизацията на разкроя и печатане на баркодове. Като по този начин ще се генерират бази данни за разкрой, тип на материалите, технологични описания на детайлите. Освен това създадените база данни ще се ползват за определяне последователността на кантирането, пробиването на отвори и изпълнението на специфични операции в мебелното производство. 

В дисциплината са включени лекции, упражнения за практическо усвояване, допълване и проверка на преподавания лекционен материал.  

При изучаване на курса са необходими познания по фундаментални дисциплини, като: Техническо документиране и взаимозаменяемост, Основи на CAD проектирането, Дървесинознание, Инструменти и процеси на рязане, CNC машини в мебелната промишленост, Конструиране на мебели, Технология на мебелите и др.


Курсът има за цел да запознае студентите с основните тенденции свързани с прилагането на информационната сигурност, проблемите в тази област при все по-нарастващия дял на използване на облачните услуги, като цяло и в частност в мебелната индустрия. Целта на обучението е, на базата  на методическа насоченост да се формират знания за използване на облачни технологии, като се осигури надеждност по отношение на сигурността, както и да се формират знания и умения за планирането при проектирането на информационни ресурси свързани с мебелната индустрия. На тази база се цели да се създадат предпоставки за реализация на студентите в съвременната индустрия за проектиране, поддръжка и изграждане на системи, базирани на този тип услуги (съхранение на данни, използване на облака, като среда за приложения и използване на услуги и др.), както и при проектиране и поддръжка на системите и средствата за защита индустриалните информационни и комуникационни системи.

Курсът има за цел да запознае студентите с начините за приложение на методите и технологиите от областта на виртуалната и добавена реалност в мебелната индустрия. Посредством тяхното усвояване те ще придобият ключови компетентности по отношение на: създаването на 3D прототипи посредством различни технологии – чрез 3D сканиране или чрез софтуерно генериране; работа със самостоятелни устройства за виртуална реалност и различните среди за имплементиране; практическите приложения на технологиите за виртуална реалност в областта на мебелната индустрия. В съответствие с тези цели, основните задачи на курса са свързани с: изграждане на широко и изчерпателно разбиране за принципите и начините на приложение на тези иновативни средства; изграждане на умения за проектиране и разработка на интегриращи модели и системи с възможност за съвместно приложение или споделяне, чрез междудисциплинарни изследователски проекти и водещи разработки в областта на мебелната индустрия.

Съгласно учебната програма обучението обхваща лекционна част от 15 часа и упражнения от 45 учебни часа. В тях се включва обучение по въвеждане в проектирането, разясняване на целите и задачите, които следва да се решават чрез един проект, използвани подходи и методи за тяхното решаване, както и графици за изпълнението им. Уточняват се базови изделия и се възлагат индивидуални задания на всеки студент поотделно. В съответствие със заданието се разработва съкратен вариант на техническа документация на базовото изделие, включващи необходимия минимум чертежи, разходно-нормативна част, технологични карти и маршрутна технологична схема, съобразена с възложените по задание бройки изделия, произвеждани за една година. На основание на анализ на маршрутната схема се избират подходящи машини и работни места за проектираното предприятие, типа и средствата за вътрешнозаводски транспорт. По-нататък се прави избор на производствена сграда. За прототипиране и планиране на разположението на избраните машини и работни места в производствената сграда се ползва специализиран софтуер за  проектиране и оптимизация на производствените процеси. Проектът се защитава публично пред целия състав на обучаваната група.